Προστασία προσωπικών δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H εταιρία BXB ΕΛΛΑΣ που εδρεύει στη Λεωφόρο Μεσογείων 172, Χολαργός συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εσάς ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές. Τα δεδομένα αυτά είναι στην πρώτη περίπτωση όσα μας γνωστοποιήσατε εσείς και στην δεύτερη περίπτωση το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Η από μέρους μας επεξεργασία τους περιορίζεται σε αποστολή εμπορικής ενημέρωσης (π.χ.newwletter) και, σε περίπτωση συναλλαγών, στις εκ του νόμου υποχρεώσεις μας (π.χ. έκδοση τιμολογίων, τήρηση φορολογικών στοιχείων κλπ.). Η εταιρία μας ΔΕΝ συλλέγει ευαίσθητα δεδομένα σας ΟΥΤΕ επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα για κατάρτιση προφίλ ή για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Πέραν των υπαλλήλων μας, που εκτελούν για λογαριασμό της εταιρίας μας την ως άνω περιορισμένη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεν υπάρχουν άλλοι αποδέκτες τους. Διαβίβαση των στοιχείων σας μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση συναλλαγής και αποκλειστικά για τους σκοπούς αυτής (πχ. σε οδηγούς της εταιρεία μας, για την μεταφορά και παράδοση των προϊόντων της παραγγελίας σας). Τα στοιχεία σας τηρούνται από την εταιρία μας για είκοσι (20) έτη.

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Πέραν της ως άνω γενικής ενημέρωσης, μπορείτε να μας ζητήσετε ειδικότερη ενημέρωση (π.χ ποιά ακριβώς στοιχεία προσωπικών σας δεδομένων τηρούμε και επεξεργαζόμαστε).

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού) όπως, επί παραδείγματι, την διακοπή αποστολής newsletter. Τέτοιο αίτημά σας ενδέχεται να μην ικανοποιηθεί, μερικά ή ολικά, εάν θα αφορά σε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας σύμβασης.

δ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης). Τέτοιο αίτημά σας ενδέχεται να μην ικανοποιηθεί, μερικά ή ολικά, εφόσον αφορά δε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας σύμβασης

ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη). Τέτοιο αίτημά σας ενδέχεται να μην ικανοποιηθεί, μερικά ή ολικά, σε περίπτωση κατάρτισης σύμβασης.

στ) Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

ζ) Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως, στην εταιρία μας (Λεωφόρο Μεσογείων 172, Χολαργός )ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@bxb.gr

Η εταιρεία μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή. Η εταιρεία μας θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών. Η εταιρία μας ουδεμία οικονομιική σας επιβάρυνση θα ζητήσει για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας, εκτός εάν αυτή είναι προδήλως αβάσιμη, υπερβολική ή επαναλαμβανόμενη.

Η εταιρεία μας εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

Η παρούσα ενημέρωση αντικαθιστά κάθε άλλη προηγούμενη γενική ενημέρωσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Το Έντυπο Ενημέρωσης βρίσκεται επίσης αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο και στην ηλεκτρονική δ/νση www.bxb.gr.